FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:27 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणानीति २०७९.pdf
बाल क्लब, तथा सञ्जाल गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:23 PDF icon बाल क्लब, तथा सञ्जाल गठनतथा सहजिकरण निर्देशिका २०७९.pdf
बिषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:20 PDF icon बिषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९.pdf
पशु वीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:19 PDF icon पशु वीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:17 PDF icon उमाकुण्ड गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७९.pdf
दिवा खाजा वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:14 PDF icon दिवा खाजा वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:12 PDF icon खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
कृतिम गर्भधान कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:10 PDF icon कृतिम गर्भधान कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
स्वास्थ्य आमा समूह, महिला सञ्जाल तथा निगरानी समूह गठन, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 15:03
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/06/2023 - 14:58 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७९.pdf

Pages