FAQs Complain Problems

विद्यालय नर्सको छनोट परिक्षा सम्बन्धि सूचना ||

                छनोट परिक्षा सम्बन्धि सूचना |

            सूचना प्रकाशन भएको मिति :-२०८०/०२/२५

  उमाकुण्ड गाउँपालिका ,गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको करार सेवा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि मिति २०८०/०२/११ गते प्रकाशित सूचना अनुसार 12, 079/80 विद्यालय नर्स पदको लागि तपशिल बमोजिमको आवेदकको आवेदन स्वीकृत भएकाले निजको छनोट परिक्षा निम्न मिति ,स्थान र समयमा हुने व्यहोरा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

तपशिल  

क्र.स

 

आवेदकको नाम,थर

ठेगाना

रोल न .

कैफियत

नम्रता काफ्ले

माडी नपा ७ चितवन

०१

 

   छनोट परिक्षा हुने

मिति :-२०८०/०२/३२

समय :- बिहान ११ बजे

स्थान :- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ,प्रिती रामेछाप |

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: