FAQs Complain Problems

बैंक खाता खोलि IEMIS मा प्रविस्टि गर्ने सम्बन्धमा !!!!!!!!!!!!!!!!

 

प्रस्तुत विषयमा पिएमटी फारामबाट विपन्न विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी कक्षा ९ देखि १२ का विद्यार्थीहरुलाई लक्षित छात्रवृत्ति वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक सत्र २०७६।०७७ मा कक्षा ८ र १० का सामुदाियक विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुका लागि अनलाइन दरखास्त आहवान भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । सो को आधारमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्य विद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशन गरिएकोले सो सूचीमा छनोट भएकोमध्ये हाल कक्षा ९ मा अध्ययनरत् र कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको (भर्ना भएको विषय सहित खुल्ने गरी) बैंक खाता सहितको विवरण (IEMIS) मा भएको विद्यार्थीको विवरण नाम, थर आदि र बैंक खाता खोल्दा फरक नपर्ने गरी) विद्यालयहरुले छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई ‘क’ वर्गको बैंकमा मिति २०७७।०६।३०  भित्र खाता खोल्न लगाउने र सो को विवरण छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गरेको विद्यालयबाट तपसिलको ढाँचामा अंग्रेजी अक्षरमा टाइप गरी अनिवार्य रुपमा मिति २०७७।०६।१० देखि २०७७।०७।३० गतेभित्र iemis.doe.gov.np मा प्रविष्टि गराउनुहुन अनुरोध छ । साथै विद्यार्थीहरुको कबुलियतनामा समेत IEMIS मा प्रविष्टि गरी सो को हार्डकपी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रामेछापमा पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: